Celso García de la Riega

Biografía, Obras, Pinturas, Teorías y Artículos

Notificación 2015 Real Academia Galega Sobre Celso García de la Riega

Celso García de la Riega

Celso García de la Riega

Este post se refiere a la petición que formulé a la Real Academia Galega, retirada del Informe de Oviedo Arce, en Julio del 2014 y la contestación definitiva que me dieron es del 1 de Junio de 2015.

No tenía claro si publicarlo o no pero al final ha pesado más el dar a conocer o compartir la información que considero importante y que no solo debo conocerla solo yo, como tengo claro que la Real Academia Galega no va a variar en nada lo que me contestó ni tampoco lo va a publicar: ni en nota de prensa ni en su WEB a pesar de que publicarlo sería muy interesante. Al fin y al cabo he logrado algo muy importante, pero será mejor que lo lean….

El 14 de Julio de 2014 le envié un e-mail a la Secretaría de la Real Academia Galega, RAG, que decía lo siguiente:

Buenos días:

El viernes día 4 de Julio, le mande un e-mail a esta misma dirección de e-mail, han pasado 14 días y no he recibido ningún tipo de respuesta, por tanto siendo yo bisnieto, biógrafo de Celso García de la Riega y representante de la familia, en este asunto, rogaría que me dieran algún tipo de contestación, ya sea: nos estamos informando, estamos valorando o no nos interesa nada la opinión de la familia.

Considero que a lo largo de la historia ha habido errores y rectificaciones, este es un caso más, esta claro el error cometido por D. Eladio Oviedo Arce al realizar el informe de la Real Academia Gallega en el año 1917, por tanto la familia cree de justicia que después de demostrarse que los documentos de Celso García de la Riega no han sido falsificados sino avivados o recalcados en aquellas palabras o grafías que no se leían bien, se retire el informe de Oviedo Arce de dicha Academia, esta demostración se da en tres informes:

1º En el de Vladimir Mansfield, Ingeniero y Arqueólogo especialista en falsificaciones de documentos antiguos, que dijo que los documentos estaban avivados o recalcados y no falsificados.

2º Tesina de Dª Emilia Rodriguez Solano, 1967, dirigida por Lucas Álvarez Catedrático de Paleografía y Diplomacia Documental, en dicha tesis en las conclusiones dice que los documentos de García de la Riega son verdaderos y que lo que están es avivados diciendo lo mismo en la escritura de abajo, original, y en la escritura de encima y añade que el señor Oviedo Arce se ha equivocado en sus apreciaciones. Queda claro que si el señor Lucas Álvarez no estuviera de acuerdo con estas conclusiones no las dejaría poner.

3º Informe del IPCE, 2013, que también avala lo anterior.

4º Fotografías realizadas en la escuela de restauración de Pontevedra, 2014, que también demuestran que solo hay avivado o recalcado.

Por todos estos motivos la familia cree que sería de justicia eliminar toda duda sobre la honorabilidad de Celso García de la Riega, que sería justo para la historia pontevedresa y gallega que se eliminara su estigmatización como falsificador.

Sin más se despide atentamente

Guillermo García de la Riega Bellver

Las respuestas son en gallego, todas aquellos lectores que no entiendan el gallego y le interesa la traducción completa para una mayor comprensión, les pongo un enlace a un traductor oficial de la Xunta de Galicia: http://www.xunta.es/tradutor/text.do

El 27 de Enero de 2015, después de varios e-mails por el medio, me contestaron, reproducción literal, lo siguiente:

Estimado señor:

a Real Academia Galega, despois de valorar e estudar detalladamente a súa solicitude acordou, no Plenario do pasado 17 de xaneiro, celebrar, no mes de marzo, unha xornada de traballo dedicada a Celso García de la Riega, coordinada polo académico numerario e catedrático de historia Pegerto Saavedra Fernández, para a que nos poñeremos en contacto con vostede».

Después de 7 meses, desde mi petición, este e-mail me pareció muy alentador, se iba a celebrar una jornada dedicada Celso García de la Riega en la RAG.

El día 1 de Junio de 2015 contestan definitivamente esto:

Estimado señor:

En resposta á súa carta do 14 de xullo de 2014 e a outros escritos posteriores, solicitando que a Real Academia Galega «emita un comunicado rectificando o dando por anulado el informe» elaborado en 1917 polo académico de número don Eladio Oviedo Arce, tocante a os documentos que don Celso García de la Riega utilizara no seu libro Colón español. Su origen y patria (1914), a Comisión Executiva desta Corporación, tendo en conta a opinión de membros da Sección de Historia, desexa facerlle chegar algunhas consideracións.

• O xuízo dado entón apoiouse en feitos comprobados. Oviedo Arce, xefe do Arquivo do Reino de Galicia e recoñecido paleógrafo, advertiu que varios dos mencionados documentos foran alterados mediante raspaduras, retoques e escrituras moi posteriores á confección dos orixinais. Aínda que o informe deste académico foi o que tivo máis impacto na opinión pública, en particular en diversas comunidades de emigrantes, xa en 1914 don Manuel Serrano Sanz desautorizara tamén a maior parte dos documentos que puido consultar de entre os utilizados por García de la Riega; e logo, en 1928, oito membros da Real Academia da Historia, analizando na residencia do prelado Eijo Garay os orixinais enviados desde Pontevedra, coa axuda do Laboratorio de Enxeñeiros do Exército, concluíron que houbera unha «manipulación sistemática, dirigida a modificar, o suplantar varios nombres de personas» e que por tanto «en lo que se refiere a los lugares alterados, carecen absolutamente de valor».

• Por fortuna, estudos posteriores, nomeadamente o de dona Emilia Rodríguez Solano na súa Memoria de Licenciatura de 1967, viñeron a confirmar que a manipulación dos documentos por parte de García de la Riega consistiu en «avivar» a letra para facilitar a reprodución e non en modificar o contido (aínda que que nalgún caso a autora non o descarta). Novos estudos, realizados con técnicas máis adiantadas, en especial o do Instituto de Patrimonio Cultural de España (ICPE), van na mesma liña interpretativa.

• Ademais do feito de non poder consultar persoalmente todos os documentos citados por Celso García de la Riega (por estaren varios deles en poder da familia, atranco que tamén atoparon os membros da RAH) e de non contar con medios técnicos adecuados para analizar fotografías de escasa calidade, no ánimo de Oviedo Arce deberon de pesar, con certeza, os enfrontamentos que o escritor de Pontevedra e outros xornalistas da mesma cidade tiveran con Murguía e coa Real Academia Galega, da que García de la Riega fora membro, pero que abandonara para logo atacala en termos en ocasións inxuriosos. Como sinala o profesor e académico Xosé Ramón Barreiro na documentadísima biografía de Murguía, «parece indubitable, pasados os anos, que Murguía quixo aproveitar a ocasión para enterrar definitivamente a memoria de García de la Riega como historiador. E logrouno vicariamente a través de Oviedo Arce. Os vellos encontros, as feridas aínda abertas entre o celtómano e o celtófobo, as inxurias proferidas cando se fundou a Academia, cobrounas agora Murguía con intereses».

• En consecuencia, a Real Academia Galega recoñece que as circunstancias de todo tipo nas que foi elaborado, hai un século, o informe de Oviedo Arce, tanto as de tipo propiamente científico (limitacións técnicas, imposibilidade de ver todos os documentos, etc.) como as de carácter ideolóxico e político, explican os malentendidos que tiveron lugar. Non obstante, tratándose dun informe redactado hai un século, nunhas circunstancias que non son as de hoxe no relativo a coñecementos de tipo lingüístico, paleográfico ou histórico, nin aos medios técnicos utilizados para ler, reproducir ou analizar documentos, nin ao contexto cultural e ideolóxico no que os intelectuais desenvolven o seu traballo, non semella apropiado nin conveniente entrar en xuízos ou desmentidos acerca do pasado.

    Á vista do o devandito, aínda que a Real Academia Galega estima que non procede hoxe desautorizar ou anular sen máis o dito informe, non por iso deixa de recoñecer igualmente que os estudos sobre documentos utilizados por don Celso García de la Riega, levados a cabo recentemente e con técnicas de análise máis avanzadas, demostran que, sendo innegable que os manipulou, tamén o é que o fixo en xeral coa finalidade de «avivalos» e non de modificar o seu contido. Por tanto, a Real Academia Galega non considera xusto que fose cualificado despois da súa morte de sistemático e vulgar falsificador.

Atentamente,

Henrique Monteagudo

Secretario da Real Academia Galega

Hechos admitidos por la RAG:

1º Admiten que los documentos, por los estudios realizados por Emilia Rodriguez-Solano Pastrana y por el IPCE, son originales que no han sido falsificados y si avivados o recalcados para resaltar las palabras que no se leían bien.

2º Reconocen las limitaciones Científicas de Oviedo Arce a la hora de realizar el informe.

3º Que en dicha elaboración hubo influencias ideológicas o políticas que favorecieron la poca o nula objetividad de dicho informe

4º “Que parece indudable, pasados los años, que Murguía quiso aprovechar la ocasión para enterrar definitivamente la memoria de García de la Riega como historiador. Y lo logró vicariamente a través de Oviedo Arce. los viejos enfrentamientos, las heridas aun abiertas entre el celtómano y el celtófobo, las injurias realizadas cuando se fundó la Academia, las cobró Murguía con intereses”. Sorprende que una Institución Académica, Sección de Historia, reconozca que el informe fue realizado por venganza de su Presidente, Murguía, y no actúe en consecuencia restituyendo la honorabilidad de Celso García de la Riega.

5º La RAG considera injusto que Celso García de la Riega fuese catalogado después de su muerte como de sistemático y vulgar falsificador

Errores o equivocaciones de la respuesta

En el segundo punto cuando dicen:

que el juicio realizado se apoyó en hechos comprobados, Oviedo Arce advirtió que varios documentos fueron alterados mediante raspaduras, retoques e escrituras posteriores a la confección original

Esto no es exacto ningún hecho había sido comprobado, no hubo raspaduras lo cual indicaría engaño o falsedad, por otra parte imposible de hacer en papeles que tenían 5 siglos, ni retoques para falsificar, que era la acusación de Oviedo Arce, sin embargo, si hubo retoques, pequeñas correcciones que se hicieron para permitir la lectura de los nombres en los documentos, es decir, avivado o recalcado de grafías que no se leían bien,y, menos en un fotograbado de un libro de 1914 que era lo que preocupaba a D. Celso que los documentos no se pudieran leer en el libro “Colón español…”

En el tercer punto lo que mencionan tampoco es exacto: “Emilia Rodriguez Solano confirmó en 1967, que los documentos los manipuló Celso García de la Riega para avivar la letra para facilitar la reproducción no para modificar el contenido, hasta aquí de acuerdo, pero luego añaden (aunque en algún caso la autora no lo descarta)”, esto no es exacto Emilia Rodriguez Solano lo que dijo acerca de un solo documento, Cristobo de Colón Doc Nº 9 del libro, fue que había sido manipulado pero en origen, es decir, que lo hizo el propio escribiente en 1496, nunca que lo haya podido hacer Celso García de la Riega o alguien en su época, la pregunta que surge aquí es ¿por qué añaden una sombra de duda aquí?. Por otra parte no reparan en algo que si dijo Emilia Rodriguez-Solano Pastrana y que contradice lo anterior, según ellos han creído leer, en el punto segundo de las conclusiones de su estudio:

Los informes publicados entre los años 1914 y 1928, todos condenatorios con respecto al valor de dichos documentos, contienen tantos y tan grandes errores, puestos de manifiesto en el curso de nuestro estudio, que estimamos carece de cualquier valor para juzgar sobre el que puedan tener los documentos que en ellos se estudian, siendo, por tanto, nulo todo cuanto a este respeto se ha dicho con base en los citados informes

Se equivocan cuando dicen que Celso García de la Riega injurió a la Academia y que era un celtófobo, nunca injurió a la Academia. En artículo publicado por el Diario de Pontevedra explica perfectamente los motivos de la renuncia a la RAG como socio de número. Nunca fue celtófobo Celso García de la Riega defendía su alternativa a los asentamientos Celtas y era la de que los primeros asentamientos en Galicia fueron por parte de los griegos,y, lo argumentaba difícilmente se puede entender esto como celtófobo.

Llama la atención cuando dicen: “Que la RAG reconoce las limitaciones de dicho informe tanto técnicas como la parcialidad y la falta de profesionalidad, como las de carácter ideológico e político, para a continuación más abajo decir: que no encuentra apropiado ni conveniente entrar en juicios o desmentidos acerca del pasado”. ¿Cómo no va a entrar a valorar un informe que es infame, calumnioso, que dice falsedades y que pone en entredicho el honor de Celso García de la Riega? y más teniendo en cuenta que fue realizado al amparo de la Real Academia Galega, si no lo valoran ellos ¿quién lo va a valorar?, acaso las instituciones académicas no tienen entre sus funciones velar por la verdad histórica, por su rigurosidad, la de eliminar bulos o manipulaciones del pasado o realizar rectificaciones de hechos pasados. Según lo escrito por la RAG nunca habría que valorar la historia misma, si no es apropiado desmentir errores del pasado entonces que es lo apropiado: callar, esconder una realidad, seguir manteniendo las sombras sobre Celso García de la Riega, dejar a salvo los errores pasados de la Academia, o castigar a Celso García de la Riega por renunciar a la Academia y no defender el celtismo que proponía Murguía o por oponerse a Murguía……

No enjuiciar o desmentir el pasado implica no valorar el descrédito sufrido por la familia y amigos de Celso García de la Riega ni valorar su figura.

No enjuiciar o desmentir el pasado implica admitir un informe, en la web de la RAG, infame y calumnioso.

No enjuiciar o desmentir el pasado supone darle la razón a Murguía, utilizar el odio como herramienta de estudio histórico, y que siga enterrada la memoria de Celso García de la Riega.

No enjuiciar o desmentir el pasado implica que una teoría sobre el origen gallego de Colón, por tanto perteneciente a la cultura gallega, no se hubiera desarrollado ni enriquecerla a Galicia ni darla a conocer a los gallegos ni al mundo.

¿Puede la cultura gallega tener a dos personajes, Murguía y Oviedo Arce, como símbolos de dicha cultura cuando su comportamiento moral, ético y científico no se corresponden con el significado de intelectual ni de la honradez cultural,y, por el contrario si permite tener a Celso García de la Riega como un personaje fraudulento de la cultura gallega?, cuando la RAG admite que no fue así.

Durante todo un año he mandado a la RAG toda la documentación solicitada y alguna a mayores:

El Informe del IPCE

El estudio de Emilia Rodriguez Solano 

Las cartas que Oviedo Arce dirigió a Casto Sampedro en las cuales se comprueba la persecución de Oviedo a Celso García de la Riega, la escasa o nula objetividad y profesionalidad en la realización del informe.

Bueno pues con todo esto y reconociendo lo que admiten, aun así no quieren retirar el informe infame, que no demuestra nada en el aspecto documental, más bien lo que demuestra es lo que nunca se debe hacer en un informe catalogado como científico.

Es posible que la RAG no quiera retirar el informe por ser un suceso enmarcado dentro del contexto histórico, bueno de acuerdo pero entonces que pongan una nota aclaratoria antes de que se pueda leer y en la misma página WEB de la RAG, hasta es posible que mucha gente que no conozca la historia sintiera curiosidad.

Bajo mi punto de vista habría que saber de verdad si lo que motivó a Murguía fue el odio o si realmente pudo haber otra motivación por su parte, que podía ser el miedo de Murguía a que Celso García de la Riega quedara como mejor historiador que él, piensen que si la teoría de Celso García de la Riega sobre el origen gallego de Colón cobrara fuerza y prestigio también podría suceder lo mismo con la teoría de los asentamientos griegos antes que celtas en Galicia, esto Murguía no podía permitirlo, para que esto no sucediera había que tachar de falsedad la teoría de Colón y de este modo destruir la personalidad y su profesionalidad intelectual de Celso García de la Riega. ¿Cuál era la mejor opción para llevar a cabo este plan? La falsedad documental.  

¿Por qué las instituciones gallegas no se toman en serio estudiar el tema de  Colón?, ahora ya no tienen excusa los documentos se han comprobado originales y no falsificados, hasta la RAG lo admite como hemos visto en su email. Galicia no tendría nada que perder y si mucho que ganar hay una oportunidad histórica de plantear una alternativa al origen genovés que además entiendo sería de un gran interés pues nacería de un error histórico, como es el haber identificado origen gallego con falsedad, ahora no hay nada de esto. Desde el punto de vista informativo, turístico, histórico…., a Galicia le vendría de perlas nos visualizaría en el mapa y podría ser un buen valor económico.

Navegación en la entrada única

5 pensamientos en “Notificación 2015 Real Academia Galega Sobre Celso García de la Riega

 1. Parabéns pela iniciativa e pelo que dela resultou: uma admissão de culpa, sem coragem de remissão.
  Já valeu o esforço e a paciência investidos.
  Cumprimentos Guillermo.

  • Gracias Antonio Pedro:
   Tienes razón en que la Academia no esta dispuesta a la revisión del personaje, solo aceptan aquello que le sería imposible no aceptar, originalidad de documentos y no falsificados, pero esta claro que no están dispuestos a llegar más allá. A mi personalmente me parece sorprende que admitan el odio de Murguía a Celso García de la Riega y no sean capaces de asumir las consecuencias que ha acarreado dicho odio, ya no solo para la familia y amigos de D. Celso sino también para la cultura gallega

 2. Crunia en dijo:

  En galego:
  Coincido tanto con Antonio Pedro Sotomayor coma contigo Guillermo, parece que non queren retirar ese informe, non queren poñer unha nota aclaratoria, tampouco parece que queiran fomentar a teoría de D. Celso García de la Riega e seguir investigando a favor de España e de Galicia. Parece que toca-la persoa de Murguía ten moito peso, as preguntas que deberían facerse son, ¿acaso non ten importancia e peso para a historia e cultura galega a figura de García de la Riega?, ¿sería un despropósito admitir que os primeiros asentamentos foron gregos?, ¿acaso en Galicia non houberon sempre invasores, extranxeiros ou diferentes tribus nómadas? No ano 2015 Galicia sigue sendo Galicia. Saúdos a todos.

  En castellano:
  Coincido tanto con Antonio Pedro Sotomayor como contigo Guillermo, parece que no quieren retirar ese informe, no quieren poner una nota aclaratoria, tampoco parece que quieran fomentar la teoría de D. Celso García de la Riega y seguir investigando a favor de España y de Galicia. Parece que tocar la persona de Murguía tiene mucho peso, las preguntas que deberían hacerse son, ¿acaso no tiene importancia y peso para la historia y cultura gallega la figura de García de la Riega?, ¿sería un despropósito admitir que los primeros asentamientos fueron griegos?, ¿acaso en Galicia no hubieron siempre, invasores, extranjeros o diferentes tribus nómadas? En el año 2015 Galicia sigue siendo Galicia. Saludos a todos.

  • Hola Crunia, gracias por tus palabras
   Yo creo que lo de Murguía y su celtismo esta muy superado, siempre queda el lado romántico de la historia, pero esta comprobado que Galicia estuvo visitada por muchos pueblos y que algunos se quedaron, como irse de esta tierra después de conocerla. Yo creo que la Academia se equivoca al no rehabilitar por completo a Celso García de la Riega, al no querer limpiar su honor la Academia esta dejando de poner en valor a Galicia y dar a entender que no todos los gallegos son defendibles en igualdad de condiciones.
   Creo que no se puede dar valor histórico a un informe que en sus 10 primeras páginas están dedicadas a la personalidad de Celso García de la Riega, con insultos hacia su persona y con un lenguaje soez, y a la obra de Celso García de la Riega tachándola de inventada toda ella, esto no puede formar parte de la historia, el informe era para analizar los documentos y nada más.

 3. Gracias por las aportaciones..

  un saludo

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: